MittMedia’s Newest Automation Writes Thousands of House Sales Articles Every Month — And It’s Good for the Digital Subscription Business

Så har MittMedias utvecklare levererat värde – läs hela listan

Behovet av specialister ökar allt mer för att leverera bra journalistiska produkter. Här ska ni få träffa vår senaste specialist – API-redaktören.

För fotbollen innebär den nya textroboten att man kommer kunna ha texter från alla divisioner — inte enbart de högsta. Foto: Håkan Humla

Robin Govik

Utvecklingschef för Bonnier News Local — Sveriges största plattform för lokaljournalistik.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store